Академічна доброчесність
Нормативно-правова база
1. Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII. Стаття 42. Академічна доброчесність
2. Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності : лист Міністерства освіти і науки України від 23.10.2018 р. № 1/9-650.
3. Про затвердження Вимог до оформлення дисертації : наказ Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017 р. № 40.
4. Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук : Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.09.2019 № 1220.
5. Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах(авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо) : лист Міністерства освіти і науки України від 15.08.2018 р. № 1/11-8681.
6. Розширений глосарій термінів та понять ст. 42 "Академічна доброчесність" Закону України "Про освіту" (від 5 вересня 2017 р.) : лист Міністерства освіти і науки України від 23.10.2018 р. № 1/9-650.
7. До питання уникнення проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності : лист Міністерства освіти і науки України від 20 травня 2020 р. № 1/9-263
8. Кодекс академічної доброчесності учасників освітнього процесу Хмельницького національного університету
9. Положення про дотримання академічної доброчесності в Хмельницькому національному університеті
Проекти
9. Проект сприяння академічній доброчесності в Україні (вебінари, інформаційні бюлетені, основи академічного письма тощо)
10. Культура академічної доброчесності: роль бібліотек
Книги, методичні матеріали
11. Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед молодих вчених : кол. моногр. / заг. ред.: Н. Г. Сорокіна, А. Є. Артюхов, І. О. Дегтярьова. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. – 169 с.
12. Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / МБФ "Міжнародний фонд дослідждень освітньої політики" ; за заг. ред. Т. В. Фінікова, А. Є. Артюхова – Київ : Таксон, 2016. – 234 с.
13. Академічне письмо: 20 порад щодо написання академічних текстів та представлення результатів дослідження
14. Десять принципів академічної доброчесності для викладачів : пер. з англ. / Проект сприяння академічній доброчесності в Україні. – 2017. – 3 с.
15. Деякі рекомендації щодо впровадження етичних кодексів в українських вищих навчальних закладах / Єгор Стадний ; Проект сприяння академічній доброчесності в Україні. – 2017. – 18 с.
16. Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності / упорядники матеріалів: В. Бахрушин, Є. Ніколаєв ; Проект сприяння академічній доброчесності в Україні. – 2019. – 41 с.
17. Основи академічного письма: методичні рекомендації та програма курсу / укл. : Н. Шліхта, І. Шліхта ; Проект сприяння академічній доброчесності в Україні. – Київ, 2016. – 61 с.
18. Фундаментальні цінності академічної доброчесності : пер. з англ. / Міжнародний центр академічної доброчесності. – 2019. – 39 с.
19. Що потрібно знати про плагіат: посібник з академічної грамотності та етики для "чайників" / уклад. О. О. Гужва ; Інститут соціально-гуманітарних досліджень, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. – 2016. – 72 с.
Статті
20. Батечко Н.
Академічна доброчесність в контексті європейських практик: досвід Франції [Електронний ресурс] / Н. Батечко, А. Дурдас // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2019. – Вип. 3. – С. 88-94. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NPO_2019_3_15
21. Бойченко М. І.
Інституційні засади академічної доброчесності: філософська та правова концептуалізація [Електронний ресурс] / М. І. Бойченко // Філософія освіти. – 2019. – № 1. – С. 97-114. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhilEdu_2019_1_8
22. Гаруст Ю. В.
Академічна доброчесність – шлях до захисту інтелектуальної власності українських науковців [Електронний ресурс] / Ю. В. Гаруст, Б. О. Павленко // Правові горизонти. – 2017. – Вип. 4. – С. 88-95. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ln_2017_4_15
23. Кодекс академічної доброчесності молодого вченого [Електронний ресурс] // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2017. – № 1. – С. 357-360. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2017_1_50
24. Тицька Я. О.
Академічна доброчесність як елемент системи забезпечення якості освіти [Електронний ресурс] / Я. О. Тицька // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. – 2018. – Вип. 34. – С. 4-7. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2018_34_3
25. Ткаченко В. В.
Практики протидії плагіату в українських ВНЗ як складова академічної доброчесності [Електронний ресурс] / В. В. Ткаченко, Л. Ю. Кожекіна, О. Я. Денисюк // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. – 2017. – Вип. 38. – С. 82-86. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhISD_2017_38_14
26. Чуканова С.
Дотримання норм академічної доброчесності у процесі управління дослідницькими даними: зарубіжна практика [Електронний ресурс] / С. Чуканова // Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. – 2018. – Вип. 2. – С. 52-63. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ujlis_2018_2_6