Академічна доброчесність
Нормативно-правова база
1. Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII. Стаття 42. Академічна доброчесність
2. Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності : лист Міністерства освіти і науки України від 23.10.2018 р. № 1/9-650.
3. Про затвердження Вимог до оформлення дисертації : наказ Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017 р. № 40.
4. Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук : Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.09.2019 № 1220.
5. Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах(авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо) : лист Міністерства освіти і науки України від 15.08.2018 р. № 1/11-8681.
6. Розширений глосарій термінів та понять ст. 42 "Академічна доброчесність" Закону України "Про освіту" (від 5 вересня 2017 р.) : лист Міністерства освіти і науки України від 23.10.2018 р. № 1/9-650.
7. До питання уникнення проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності : лист Міністерства освіти і науки України від 20 травня 2020 р. № 1/9-263
8. Кодекс академічної доброчесності учасників освітнього процесу Хмельницького національного університету
9. Положення про дотримання академічної доброчесності в Хмельницькому національному університеті
Проекти
9. Проект сприяння академічній доброчесності в Україні (вебінари, інформаційні бюлетені, основи академічного письма тощо)
10. Культура академічної доброчесності: роль бібліотек
Книги, методичні матеріали
11. Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед молодих вчених : кол. моногр. / заг. ред.: Н. Г. Сорокіна, А. Є. Артюхов, І. О. Дегтярьова. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. – 169 с.
12. Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / МБФ "Міжнародний фонд дослідждень освітньої політики" ; за заг. ред. Т. В. Фінікова, А. Є. Артюхова – Київ : Таксон, 2016. – 234 с.
13. Академічне письмо: 20 порад щодо написання академічних текстів та представлення результатів дослідження
14. Десять принципів академічної доброчесності для викладачів : пер. з англ. / Проект сприяння академічній доброчесності в Україні. – 2017. – 3 с.
15. Деякі рекомендації щодо впровадження етичних кодексів в українських вищих навчальних закладах / Єгор Стадний ; Проект сприяння академічній доброчесності в Україні. – 2017. – 18 с.
16. Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності / упорядники матеріалів: В. Бахрушин, Є. Ніколаєв ; Проект сприяння академічній доброчесності в Україні. – 2019. – 41 с.
17. Основи академічного письма: методичні рекомендації та програма курсу / укл. : Н. Шліхта, І. Шліхта ; Проект сприяння академічній доброчесності в Україні. – Київ, 2016. – 61 с.
18. Фундаментальні цінності академічної доброчесності : пер. з англ. / Міжнародний центр академічної доброчесності. – 2019. – 39 с.
19. Що потрібно знати про плагіат: посібник з академічної грамотності та етики для "чайників" / уклад. О. О. Гужва ; Інститут соціально-гуманітарних досліджень, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. – 2016. – 72 с.
Статті
20. Бойченко М. І.
Інституційні засади академічної доброчесності: філософська та правова концептуалізація [Електронний ресурс] / М. І. Бойченко // Філософія освіти. – 2019. – № 1. – С. 97-114. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhilEdu_2019_1_8
21. Батечко Н.
Академічна доброчесність в контексті європейських практик: досвід Франції [Електронний ресурс] / Н. Батечко, А. Дурдас // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2019. – Вип. 3. – С. 88-94. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NPO_2019_3_15
22. Бондаренко В. В.
Уміння навчатися як підґрунтя академічної доброчесності в закладах вищої освіти України [Електронний ресурс] / В. В. Бондаренко, В. С. Шеїн // Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. – 2020. – Вип. 90. – С. 167-171. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vhad_2020_90_24
23. Нестерова О.
Відповідальність у контексті розвитку академічної доброчесності студентів у США [Електронний ресурс] / О. Нестерова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. – 2020. – Вип. 3. – С. 335-342. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpu_2020_3_36
24. Слободянюк О.
До питання академічної доброчесності у вищій освіті: погляд експертів США та України [Електронний ресурс] / О. Слободянюк // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2019. – № 8. – С. 23-33. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2019_8_5
25. Шопіна І.
Ґенеза правового забезпечення академічної доброчесності [Електронний ресурс] / І. Шопіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки. – 2020. – Вип. 1. – С. 36-39. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_vsn_2020_1_10